Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodnej spoločnosti Inspiraglass, s.r.o.

 

1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte aj ako "VOP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim:

Inspiraglass s.r.o.

Dulov 206

018 52 Dulov

IČO: 47 441 143

zapísaným v OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 29187/R

DIČ: 202 389 9405

IČ DPH:

 

(ďalej len "predávajúci")

 

a

 

kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

e - mail: info@brilant.sk

poštová adresa: Inspiraglass, s.r.o., Dulov 206, 018 52 Dulov

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

Banka

IBAN: XXX

SWIFT/BIC: XXX

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj,

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: +421 326 400 109

fax č.: +421 326 400 108

e-mail: tn@soi.sk

1.2. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vzťahujú sa na kúpne zmluvy uzavreté webovej stránke internetového obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na príslušnej webovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru a to v prípade, že kupujúci pri objednávke tovaru k týmto VOP pristúpi.

1.3. V prípade, že kupujúci k týmto VOP pristúpi, tieto sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, ustanovenia kúpnej zmluvy majú pred ustanoveniami týchto VOP prednosť.

1.4. Zoznam tovaru na webovej stránke internetového obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane príslušnej DPH.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy[DB1] 

2.1. Kupujúci zašle svoju objednávku vyplnením formulára cez internetový obchod predávajúceho, e-mailom alebo telefonicky (ďalej len "objednávka"). Zaslanie objednávky kupujúcim podľa predošlej vety sa nepovažuje za uzavretie kúpnej zmluvy, ale len za návrh na jej uzavretie. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky od elektronického systému predávajúceho, ktoré obdrží kupujúci na jeho e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky, ale iba o potvrdenie o odoslaní objednávky cez internetový obchod.

2.2. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá až záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia o akceptovaní objednávky označeného ako "potvrdenie objednávky". Záväzné akceptovanie objednávky predávajúci zašle kupujúcemu na základe predchádzajúceho prijatia objednávky kupujúceho a po následnom overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. V prípade zistenia vyššej ceny tovaru má predávajúci pred potvrdením objednávky povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka. V tomto prípade sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý až po tom, čo predávajúci na základe súhlasu kupujúceho so zmenou ceny záväzne akceptuje objednávku kupujúceho.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.), prípadne iné údaje.

2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu až do prijatia potvrdenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku jednostranne ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

2.5. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na webovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie, ktoré predávajúci zverejní na svojej webovej stránke. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

 3.1. Predávajúci je povinný:

-       na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

-       zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

-       odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku[DB2] , záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo neprijať alebo zrušiť objednávku kupujúceho, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3.4. Predávajúci je oprávnený overiť si totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojich prevádzkach v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred platobnou kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo má byť zaplatená v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre vystavenej predávajúcim.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

-       prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

-       zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

-       potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na webovej stránke internetového obchodu predávajúceho.

5.2. V prípade platného uzavretia kúpnej zmluvy je predávajúci povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom predávajúceho alebo výrobcom tovaru predávajúcemu. Túto dodaciu lehotu kupujúci akceptuje. V prípade, že ide o tovar, ktorý má byť na sklade predávajúceho, predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu obratom, obyčajne ho odošle alebo pripraví na prevzatie do 3 dní, najneskôr však v lehote 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nie je schopný zachovať vyššie uvedené lehoty, upovedomí kupujúceho o tejto skutočnosti.

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim.

5.4. Predávajúci môže vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve a ak kupujúci so skorším prevzatím tovaru súhlasí, dohodnú sa na konkrétnom spôsobe prevzatia tovaru kupujúcim.

5.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 10% z uvedenej hodnoty. Túto skutočnosť berie kupujúci na vedomie.

5.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v potvrdení objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu písomného splnomocnenia. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznom potvrdení objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom.

5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim, kupujúci ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoví záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar alebo sa s ním dohodnúť na zrušení kúpnej zmluvy.

5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehotách uvedených v bode 5.2. týchto VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.10. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. V prípade, ak faktúra nenahrádza záručný list alebo dodací list, kupujúci tieto doklady, prípadne i iné potrebné doklady, dostane v balení tovaru.

5.11. Spôsoby platieb:

-       v hotovosti pri prevzatí tovaru v mieste podnikania predávajúceho,

-       platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány v internetovom obchode predajcu,

-       platbou vopred na bankový účet predávajúceho,

-       v hotovosti pri prevzatí pri platbe na dobierku.

5.12. Spôsob odberu

-       osobný odber (ak si kupujúci vyberie ako miesto odberu miesto podnikania predávajúceho, má možnosť tovar vidieť, skontrolovať, preskúšať, prípadne vrátiť /neprevziať/ priamo na danom mieste),

-       dodanie poštou, prepravnou spoločnosťou alebo iným spôsobom podľa voľby kupujúceho (kupujúci vždy pri voľbe musí byť informovaný o konečnej cene zvoleného spôsobu dopravy).

5.13. V prípade, že si kupujúci zvolí [DB3] platbu bankovým prevodom vopred na bankový účet predávajúceho, predávajúci mu automaticky e-mailom zašle zálohovú faktúru. Zaslanie zálohovej faktúry podľa predošlej vety nepredstavuje potvrdenie objednávky v zmysle bodu 2.2. týchto VOP. Po pripísaní platby na účet predávajúceho predávajúci zašle kupujúcemu o tejto skutočnosti daňový doklad. Pri platbe vopred prevodom na účet môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. V takomto prípade lehoty podľa bodu 5.2. týchto VOP začínajú plynúť až dňom pripísania celej platby na účet predávajúceho. V prípade, že platba za objednaný tovar nebude pripísaná na účet predávajúceho najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky, kúpna zmluva sa automaticky zrušuje, ibaže by sa predávajúci s kupujúcim dohodli inak.

5.14. Cena za dodanie tovaru je vypočítavaná informačným systémom predávajúceho podľa hmotnosti objednávky, dodacej adresy a podľa zvoleného spôsobu dopravy a podľa aktuálneho cenníka za jednotlivé spôsoby dopravy. Cena dopravy nebude nikdy vyššia ako suma, ktorá sa zobrazí kupujúcemu v internetovom obchode predávajúceho pred potvrdením objednávky.

6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") jedným zo spôsobov platieb uvedených v bode 5.11. týchto VOP.

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR, kúpnou zmluvou a týmito VOP.

6.5. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

6.6. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1. V prípade, že má tovar dodaný predávajúcim vady, kupujúci má právo tovar reklamovať. Pri reklamácii tovaru budú kupujúci a predávajúci postupovať v súlade s reklamačným poriadkom, ktorý je zverejnený na webovej stránke predávajúceho (www.brilantcrystal.sk).

9. Spracovanie osobných údajov (GDPR)

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.3[DB4] . Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu priamo v on-line režime na webovej stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

9.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci, na základe oprávneného záujmu kupujúceho a s jeho súhlasom, spracúvať jeho osobné údaje aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.brilantcrystal.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek.

9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto VOP.

9.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto VOP bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

9.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,

b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,

c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,

d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,

e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,

f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,

g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie;

9.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

9.11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,

b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,

c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,

d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm.  f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,

e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,

f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,

g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,

i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,

k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

9.12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 9.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 9.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa Nariadenia.

9.13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

9.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 9.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

9.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

9.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

DER KURIER Slovakia spol. s r.o.

Sídlo: Dulovo nám. 4, 821 08 Bratislava

IČO: 44 452 888

zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 55008/B

 

Slovenská pošta, a.s.

Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO: 36 631 124

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

 

TNT Express Worldwide spol. s r.o.

Sídlo: Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava 36

IČO: 31 351 603

zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5165/B

 

Poskytovateľ IT služieb :

noGrey, s.r.o.

Sídlo: Považská 1706, 911 01 Trenčín

IČO: 45 325 456

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 22412/R

9.18 . Prílohu k týmto VOP tvorí dokument označený ako „GDPR“, ktorý je uverejnený na webovej stránke Predávajúceho (www.brilantcrystal.sk) v časti Info/FAQ.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

10.2. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

10.3. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese info@brilant.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Ak sa takto kupujúci rozhodne, zašle predávajúcemu spolu s tovarom kupujúcim podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením jeho mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vzor formulára umiestnil predávajúci na svojej webovej stránke). Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

10.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho tento najneskôr do 14 dní odo dňa odovzdá tovar spolu s dokladom o kúpe na prevádzke predávajúceho alebo ho v rovnakej lehote zašle na adresu sídla predávajúceho (uvedenú v úvode týchto VOP). Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy.

10.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný (čo nezahŕňa vyskúšanie tovaru) a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu VOP predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.6. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar (spolu so všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

10.7. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám a zároveň nie je vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na webovej stránke predávajúceho a ktorý nemá faktické a právne vady. 

10.8. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy podľa týchto VOP, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto VOP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

10.9. Kupujúci (Spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

f) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

11. Recenzie pri výrobkoch

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo nezverejniť pri výrobkoch recenzie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú obchodné meno predávajúceho alebo meno tretích osôb.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na webovej stránke internetového obchodu predávajúceho.

12.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) podľa bodu 5.7. týchto Všeobecných obchodných podmienok do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

12.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

12.5. Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade, ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

12.6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť vo vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim v prípade, že tento s nimi vyjadril súhlas.

12.7. Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito VOP potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Dulove dňa 25.6.2020